Zakres usług

W ramach bieżącej obsługi księgowej firm świadczymy następujące usługi:

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów – Ryczałt,
 • Prowadzenie Ewidencji – dla celów podatku VAT
 • Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych oraz Wyposażenia,
 • Rozliczanie transakcji zagranicznych: WDT, WNT, Import, Eksport, różnice kursowe od rozrachunków oraz różnice kursowe od własnych środków,
 • Sporządzanie raportów kasowych,
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny do urzędów skarbowych i ZUS wszelkich deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych,
 • Sporządzanie list płac – naliczanie wynagrodzeń, zbiorczo lub każdy zatrudniony na oddzielnej liście płac,
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych (ewidencje urlopowe, ewidencje nieobecności, monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń bhp, zaświadczenia o dochodach itp. ),
 • Sporządzanie i przekaz elektroniczny: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR,
 • Sporządzanie wniosków do PFRON,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • Opracowanie dokumentacji księgowej (polityka rachunkowości, zakładowy plan kont),
 • Udzielanie pomocy dla rozpoczynających działalność gospodarczą.